جون 23, 2021

د – المحدث الفاصل بين الراوي والواعي- تعارف

د – المحدث الفاصل بين الراوي والواعي- تعارف

المحدث الفاصل بین الراوي والواعي  دسترمحدث اوعظیم فقیه علامه رامهرمزي رح له لویو تصانیفو څخه ده .

دا کتاب علامه رامهرمزي رح په مصطلحات فن الحدیث کې لیکلی دی ،اوبیایې په خپلوهغو طالبانو املاء کړی چې له ده څخه یې روایت کړی دی ،اوداکتاب له نوموړي  څخه دده په ژوندکې ډیرو شاګردانو اوریدلی اونقل کړی دی .

له ده وروسته له دغه کتاب څخه په هره زمانه کې دماخذ په ډول استفاده وشوه ،اوهرځای درس کیدل ،نوکه تاسو یوځای په کوم کتاب کې داعبارت وګورئ چې قال “ابن الخلاد “یا قال “الرامهرمزي “نومراد يې ځني همدغه کتاب “المحدث الفاصل  بین الراوي والواعي” دی .

“المحدث الفاصل  ” لمړی کتاب دی چې په دې فن کې لیکل شوی دی .

له ده   څخه وړاندي دفن علوم الحدیث  مباحث  په کتابونوکې متفرق ډول ذکرشوي  وو اوپه یوه کتاب کې راجمع شوي نه وو ،علامه رامهرمزي  په لمړي ځل دغه ټول مباحث په خپل دي کتاب المحدث الفاصل کې رایوځای کړل .

دا زموږ په فقه کې دفن رسم المفتي دمباحثو په څیر دی چې وړاندي يې مباحث په متونو،شروحواوحواشیو کې متفرق ذکرشوي وو مګر علامه ابن عابدین رح په لمړي ځل په عقودرسم المفتي اوشرحه کې دغه مباحث رایوځای اومرتب کړل .

له علامه رامهرمزي رح څخه نږدي نیمايې قرن وروسته حاکم نیساپوري رح “معرفة علوم الحدیث ” لیکلی دی .

همداراز له ده څخه یوقرن وروسته بیاعلامه خطیب بغدادي رح  ” الکفایة في علم الروایة “لیکلي دی  .

 په دې دواړو کتابونوکې له “المحدث الفاصل “څخه استفاده شوي .

علامه رامهرمزي رح په دې کتاب کې هغه ټول مباحث ذکرکړي دي چې دروایة الحدیث  اوسماع پوري اړه لري  همداراز هغه مصطلحات چې داصحاب الحدیث یامحدثینو په مینځ کې دبحث وړګرزيدلي دي . په مقدمه کې يې دعلم الحدیث دفضیلت اودرجال الحدیث لوړ شان  اوددوئ عظیم منازل ذکر کړي .

پیل يې په “باب فضل الناقل لسنة رسول الله صلی الله علیه وسلم”  اوبیایې په “باب فضل الطالب لسنة رسول الله  صلی الله علیه وسلم”  بیایې “باب النیة في طلب الحدیث ” اوبیایې”باب اوصاف الطالب وادابه  ” ذکر کړي دی اوداسي نور .. په آخرکې يې  “باب المصنفون  من رواة الفقه في الامصار”  ذکرکړی دی.

داکتاب بیلابیلو مطبعو او ډیرو علماو په تخریج اوتحقیق باندي په مختلفو زمانوکې چاپ شوی دی .

مراجع

https://www.hmsmsry.com

wikipedia.org

اونور …

کتبه : ابوحامدعفی عنه

Related posts