جون 23, 2021

دمیرمنو سجده دنارینه وله سجدې څخه توپېرلري؟

دمیرمنو سجده  دنارینه وله سجدې څخه توپېرلري؟

په سجده کي به نارینه دګوتوپه سروسجده لګوي ،ایامیر مني په هم دګوتوپه سروسجده لګوي(یعني په میرمنو هم داډول سجده فرض ده)که څرنګه؟

ددې پوښتنې ځواب داده : چې دنارینه ؤ لپاره دپښو دګوتوپه سرسجده لګول فرض دي ،لکن دښځې لپاره سنت طریقه داده :چې دسجدي په مهال  به دواړي پښې یولوري ته وباسې .اوبیابه سجده لګوي ، لهذا میرمنو ته دنارینه و څېر سجده لګول خلاف السنة ده اوله دي سره یې لمونځ کراهیت پیداکوي .

قال الشیخ العلامة الحصکفی رح (والمرأة تنخفض)فلاتبدي عضدیها(وتلصق بطنها بفخذیها)لأنه استر وحررنا فی الخزائن  انهاتخالف الرجل فی خمسة وعشرین ذکر فی البحر:انها لاتنصب  اصابع القدمين الخ (الدالمختارعلی هامش ردالمختار ۱/ ۵۰۴)

ومثله فی الخلاصة ،والهندیة ۱/ ۷۵:،والبحرالرائق ۱ / ۳۲۱: ومثله فی الحقانية۳/ ۹۲ .

 

Related posts