جون 23, 2021

لمر اوسپوږمۍ.

لمر اوسپوږمۍ.

 

لمر  د شمسي نظام مركز ده ،هغه داور يوه لويه كره ده چي دلمبيي‌ غازاتوڅخه جوړه ده .

قطريي 866703 ميله ده ،ترزمكي يي قطر109 واره غټ ده اوحجم يي 1300000 ديارلس لكه واره ترځمکې لوی دی،اوترټولو۹ سیارو 700  واره لوی ده ،اوچي له هغوسره خپلي سپوږمۍ ګاني هم واخلي نوبيا600 واره ترټولو لوی دی .

لمردري حركتونه لري :يويي محوري دوهم اسري چي له ټول نظام سره دنسرواقع لوري ته ده ،دريم حرکة  يي د مجري په مركز له مجري سره ده . الهيئه الوسطى ص\40-  41-

سپوږمۍ :سپوږمۍ دغرونو ،غونډیو ،کډیانو ،شیلو ،دښتو اوبيبانونو درزونو يوكره ده ،حجم يي 2160 ده چي تر زمكي 49 واره وړه  ده . په كره يي نه اوبه شته اونه هوا ځکه خويي  سطحه باندي هیڅ نبات اوحیوان نشته ،اوهلته یوتن دبل غږ نشي اوریدلی ،

له زمكي څخه يي متوسط ليري والى 239000 دوه لكه نه ديرش زره ميله ده .الهيئه الوسطى 387-  396 –  398

دمفتي ابویاسر له الحديقي څخه

Related posts