جون 23, 2021

چرا پيسه قربانى را به فقراء و مساكين نمى دهيد؟

چرا پيسه قربانى را به فقراء و مساكين نمى دهيد؟

تعدادى از دشمنان دين پى از بين بردن شعائر اسلام هستند، گاهى عليه حج و مصارف آن تبليغات و كمپاين مى كنند و گاهى هم عليه قربانى و سائر شعائر دين مى نويسند و شعار مى دهند. آنان براى رسيدن به اين هدف بى دينى خود از شيطنت و منافقت كار مى گيرند و ظاهرا چنان وانمود مى سازند كه گويا هدف آنان همكارى و دلسوزى با فقراء و مساكينى است كه به يك لقمه نان محتاج اند.

عدهء ديگر نادانسته تحت تأثير اين تبليغات به ظاهر دلسوزانه رفته و بدون اينكه واقعيت هدف دشمن را درك كنند و يا حكم شرعى را در مورد بدانند با دشمن فريبكار هم صدا شده و در نشر پيامش با او همكار مى شوند.

در اين شكى نيست كه فقر و گرسنگى در تمام جهان بخصوص در كشور ما زندگى مردم زيادى را تهديد مى نمايد و مساعدت و همكارى با فقراء و مساكين از وجايب مهم همهء مسلمانانى است كه لله الحمد از توانمندى بهتر مالى برخوردار اند. دين اسلام هميشه مسلمانان را به انفاق، خيرات و همكارى با مساكين تشويق نموده و براى انفاق كنندگان اجر جزيلى را در دنيا و آخرت تضمين مى كند. از همينرو زكات را در فهرست پايه ها و اساسات ايمان قرار مى دهد و مانعين آنرا شايستهء جنگ و قتل مى داند.

اهميت زكات و صدقات، تشويق و ترغيب اسلام بر آن و نيازمندى مردم به آن، هرگز به اين معنا نيست كه از شعائر ديگر اسلام كاسته شود بلكه انسان توانمند مكلف به انجام همهء آن است. مسلمان توانمند بايد زكات و صدقات دهد، مناسك حج و عمره را بجا بياورد و قربانى كند. كاستن از يك وجيبه جهت اداى وجيبهء ديگر كار عاقلان و دانشمندان نيست بلكه دلالت بر جهل ارتكاب كنندهء آن و گمراهى دعوتگران بسوى آن مى كند.

اگر از نگاه اقتصادى و مصارف گزاف زندگى نيز به اين موضوع ديده شود به نظر مى رسد كه عادات، تقاليد، و رسم و رواج رايج كنونى به مراتب مصارف گزاف تر از حج، عمره و قربانى دارد. بگونهء مثال اگر مصارف يكسالهء جشنواره هاى ملى و قومى، شيرينى خورى و عروسى رايج در هوتل ها و براى چندين روز، جشن هاى ختنهء سورى، تجليل از سالگره هاى اطفال و عروسى ها، تجليل از نو روز و برات، سفرهاى داخلى و خارجى تفريحى، اختيار زندگى پر تعايش، تعمير خانه هاى مجلل و مفشن، خريدارى موتر هاى مودل جديد و قيمتى و حتى فاتحه خوانى و مجالس تعزيت وغيره را با مصارف حج، عمره و قربانى مقايسه كنيم شايد فرق ميان زمين و آسمان وجود داشته باشد و ممكن مصارف ذكر شده و ضياع اموال حد اقل ده مرتبه بيشتر از مصارف سالانه شعائر دينى گردد مگر هرگز كسى اين مصارف را مورد انتقاد قرار نمى دهد، هيچ كمپاين و تبليغات عليه آن صورت نمى گيرد و در هيچ مجلسى روى آن بحث صورت نمى گيرد و مرتكبين آن مورد مذمت قرار نمى گيرند. تنها اين شعائر دينى همچو حج، عمره و قربانى هميشه در تير رس حملات دشمنان بى دين و دوستان غافل قرار داشته است.

علاوه بر اين، مدعيان دروغين بشر دوستى و مساعدت فقراء فراموش كرده اند كه روزى هزاران بلكه صدها هزار فرد ديگر وابسته به اين قربانى است. هزاران خانواده از طريق نگهدارى و فروش همين حيوانات در ايام قربانى امرار معاش مى كنند، هزاران فرد ديگر در بازار خريد و فروش همين حيوانات قربانى كسب حلال كرده و ماهها از دست آورد آن استفاده مى كنند، هزاران فقير و مسكين ديگر از همين طريق با ذبح كردن و پارچه كردن گوشت در روز عيد مبلغى بدست مياورند، صدها هزار مسكين از پوست قربانى مستفيد مى شوند و صدها هزار فقير ديگر شايد از بركت همين قربانى سال يكبار گوشت مى خورند.

پس قربانى نه تنها اينكه از جمله بهترين اعمال قربت به خداوند متعال است بلكه عملا كمك و مساعدت بزرگ و كم مثيلى براى فقراء و پيشبرد زندگى مجتمع است.

Related posts