جون 23, 2021

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش(40)

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم  بخش(40)

عوامل شكست احزاب
ـ قیادت پراكنده
احـزاب از قیادت  واحدى كه بتواند همه نيروهاى موجود را زير فرمان در آورد تا در هنگام مناسب دست به يك عمل قاطع و مناسب بزند برخوردار نبوند.
هر قبيله اى قوماندان وفرماندهی بلكه چند فرمانده داشت و اينان توان طرح نقشه اى واحد براى تهاجم وحمله بـه مـسـلمـانـان را نـداشـتـنـد. ايـنـكـه هـمـه آنـان فـرمـانـدهـى واحـدى را بـپـذيـرنـد محال بود، زيرا چنين فرماندهى به شرافتى عظيم دست مى يافت و از ديگران ممتاز مى گشت ؛ و اين براى ديگران پذيرفتنى نبود.
ايـده حـاكـم بر فرماندهان ، غرور جاهلى بود و نه هدف مشترك ، و اينگونه فرماندهى كردن در هـيچ موضع يا نبردى ، هرچند كه تمام شرايط فراهم باشد، به پيروزى نخواهد رسيد ـ مانند وضعيتى كه احزاب و يهود در جنگ احزاب داشتند ـ .
2 ـ پديده غافلگيركننده خندق
كندن خندق ، احزاب را بطور كامل غافلگير ساخت . اعراب با اين اسلوب وروش آشنا نبودند و راه عبور و غالب شـدن بـر مـدافـعـانـش را نـمـى دانـسـتـنـد. از ايـن رو در طـول مـدت مـحـاصـره ، جـنـگ فـرسايشى  بود. تنها تلاشهاى اندكى از سوى مشركان به منظور عبور از خندق انجام گرفت كه همگى به شكست منتهى شد.
3 ـ وضعيت هوا
جنگ در زمستان روى داد و اعراب كه در فضاى باز و دور از وطنشان به سر مى بردند، امكانات لازم را براى گرم كردن ، زندگى و سكونت نداشتند. از اين رو نتوانستند براى مدتى طولانى به محاصره مدينه ادامه دهند.
4 ـ بى اعتمادى 
احـزاب از سويى نسبت به خودشان و از سوى ديگر نسبت به يهوديان كاملاً بى اعتماد بودند، بلكه اساسا هيچ گونه اعتمادى وجود نداشت .
هـدف قـريـش ايـن بـود كـه بـا اسـتـفـاده از يـهـود و ديـگـر قـبـايـل ، مـسـلمـانـان را نـابـود سـازنـد. امـا قـبـايـل ديـگـر در درجـه اول بـه دنـبـال تـاراج امـوال از هـر طـريـق مـمكن بودند، به طورى كه اگر از همپيمانهايشان يعنى بنى قريظه نيز چيزى به دستشان مى رسيد مى گرفتند.
يـهـوديـان نـيـز نـسـبـت بـه همه بى اعتماد بودند و قصدشان اين بود كه با ريخته شدن خون قريش و ديگر قبايل به پيروزى برسند.
بـه ايـن تـرتـيب به دليل پراكندگى اهداف ، مقاصد، منافع و تمايلات ، اعتماد ميان احزاب از ميان رفته بود.
5 ـ پايدارى در برابر محاصره
اسـتـقـامـت در بـرابـر مـحـاصـره طـولانى مدت ، نياز به نيروى آزموده اى دارد كه از فرماندهى مـسـلطـى بـرخـوردار بـاشـد و هـدفـهـاى مـعـيـنـى را دنـبـال كـنـد. از آنـجـايـى كـه قـبـايـل پـيـوسـتـه از نـقـطـه اى بـه نـقـطـه ديـگـر كـوچ مـى كـنـنـد، تـوانـايـى تحمل محاصره اى طولانى مدت و دورى از زن و فرزند را ندارند. اين بود كه با وجود كوتاهى مدت محاصره ، اعراب به تنگ آمده رفتن را بر ماندن ترجيح دادند

کتاب الرسول القائد.تالیف شیث خطاب .

مترجم:راشد شهامت.

Related posts