جون 23, 2021

دقرباني په مهال مکروه اعمال

دقرباني په مهال مکروه اعمال

د قرباني په مهال مکروهات

سوال- ،د قرباني کولوپه مهال او له ذبح بعد کوم شيان اوڅيزونه مکروه دي ؟

الجواب-، د قرباني کولوپه مهال او له هغه وروسته لاندي مذکوره اشياء مکروه دي ،

(۱)، حیوان بغیردچاړی ذبح کول ،

(۲)،حيوان دڅټ له خوااولوري ذبح کول ، که حیوان دڅټ له لوري ذبح کوي اومخکي تر قطع درګونو مړ شي خوراک يې جايز نده ،

(۳)،دحيوان سردذبح په مهال له بدن څخه جدا کول ،

(۴)،دحيوان پوست مخکي تر سړيدودحیوان استل ،

(۵)، حيوان ترپښه نيول ؤمذبخ ته کشول ،

(۶)،حيوان پري استل له هغه څخه بعد چاړه دهغه په مخکي تيزه ول،

(۷)،مخامخ قبلي ته نه کول ،

(۸)حيوان ته مغزي ورمتول مخکي ترساه ختلو

(۹)،دحيوان مري چې ورته کوټک وايې دبدن ؤطرف کول

(۱۰)،بعض رګونه پریکول أونورپاتیدل أوهم دغه الفاظ ويل اللهم تقبل من فلان دغه ألفاظ د ذبح په مهال ویل مکروه دي له ذبح بعدندي مکروه ،

(۱۱)،د شپي له پلوه ذبح کول ،

(۱۲) اوهر هغه شي چې په هغه باندي دحيوان زيات تعذيب بلا ضرورت راځي هغه مکروه دي

(۱) لما في الهندية مع الاختصار     ۲۸۷ /الی ۲۸۸ /۵ .کتاب الذبح مکتبه رشيديه، ويکره بغير الحديد،ويکره الذبح من القفا،و يکره قطع البعض دون البعض ،ويکره ان يقول عندالذبح اللهم تقبل من فلان ويکره له بعدالذبح قبل ان تبرد ان ينخعها،الی اخره۱۲

(۲)وفي الدرمختار ۴۹۴ /۹ /کتاب الذبح ، وندب احدادالشفرته قبل الاضجاع وکره بعده کا الجر برجلها الی المذبح وذبحها من قفاهاان بقيت حية حتي تقطع العروق والالم تحل لموتهابلاذکاة ، والنخع اه وکره کل تعذيب بلا فائدة مثل قطع الرأس والسلخ قبل ان تبرد اي تسکن من اضطرابها وهو تفسير باللازم کما لايخفي وکره ترک التوجه الی القبلة لمخالفة السنة اه ۱۲ ،

(۳) مثله في الفقه الاسلامي وادلته من ۲۷۳۲ /الی ۲۷۳۷ .قوله مندوبات الاضحية ومکروهاتهاوما يسن لمريدالتضحية

Related posts